Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 26 C 140/2019-59

Jednací číslo:
26 C 140/2019-59
Soud:
Obvodní soud pro Prahu 1
Autor:
Nedozrálová, Iveta, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSP1:2021:26.C.140.2019.1
Předmět řízení:
o zaplacení 24 320 000 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
13. 09. 2021
Datum zveřejnění:
13. 05. 2022

Klíčová slova:
investiční fond
investiční společnost
konkurs
peněžité plnění
reorganizace
Zmíněná ustanovení:
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 151 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2390 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2 z. č. 549/1991 Sb.
§ 1958 z. č. 89/2012 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

26 C 140/2019-59

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl soudkyní Mgr. Ivetou Nedozrálovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně]

insolvenční správce [právnická osoba], [IČO]

sídlem [adresa]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

o zaplacení 24 320 000 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku ve výši 24 320 000 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10 % p.a. z této částky od 12.7.2019 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku ve výši 2 159,40 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žalovaná je povinna zaplatit státu na účet Obvodního soudu pro Prahu 1 soudní poplatek ve výši 1 216 000 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

1. Žalobou doručenou zdejšímu soudu dne 13.8.2019 se žalobkyně domáhá na soudu vydání rozhodnutí, kterým by žalované byla uložena povinnost zaplatit žalobkyni částku ve výši 24 320 000 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10 % p.a. z této částky od 12.7.2019 do zaplacení s odůvodněním, že dne 28. 12. 2016 bylo na návrh insolvenčního navrhovatele – [právnická osoba] [právnická osoba], zahájeno insolvenční řízení a usnesením Městského soudu v Praze, č. j. MSPH 95 INS 29484/2016-A-46, ze dne 18. 4. 2018, byl zjištěn úpadek společnosti [právnická osoba], [IČO], se sídlem [adresa] (dále také jen„ dlužník“). Týmž usnesením byla ustanovena insolvenčním správcem [právnická osoba], [anonymizováno], [IČO], se sídlem [adresa žalobce]. Usnesením Městského soudu v Praze, č. j. MSPH 95 INS 29484/2016-B-38, byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs. Žalobkyně jako insolvenční správce dlužníka na základě žádosti o součinnost obdržela od společnosti [právnická osoba], datový nosič obsahující veškeré pohyby za období 5 let před zahájením insolvenčního řízení na bankovních účtech dlužníka č. [bankovní účet], č. [bankovní účet], č. [bankovní účet], č. [bankovní účet], č. [bankovní účet], č. [bankovní účet] a č. [bankovní účet]. Kontrolou bankovních výpisů dlužníka žalobkyně zjistila, že žalovaná obdržela z účtu dlužníka č. [bankovní účet] v období 25. 9. 2013 – 13. 7. 2016 zápůjčky, resp. půjčky v celkové výši 30 370 000 Kč: dne 13.7.2016 ve výši 350 000 Kč, dne 1.7.2016 ve výši 200 000 Kč, dne 15.6.2016 ve výši 500 000 Kč, dne 10.5.2016 ve výši 5 000 000 Kč, dne 8.4.2016 ve výši 200 000 Kč, dne 11.1.2016 ve výši 1 500 000 Kč, dne 28.12.2015 ve výši 1 400 000 Kč, dne 15.12.2015 ve výši 5 000 000 Kč, dne 7.3.2014 ve výši 10 220 000 Kč, dne 23.10. 2013 ve výši 5 000 000 Kč a dne 25.9.2013 ve výši 1 000 000 Kč. Žalobkyně dále zjistila, že došlo ze strany žalované k vrácení půjček pouze ve výši 6 050 000 Kč, a to na účet dlužníka č. [bankovní účet], přičemž tyto platby považuje jako úhradu nejstarších půjček, když dne 14.7.2016 byla dlužníkovi vrácena částka ve výši 4 550 000 Kč a dne 8.1.2016 ve výši 1 500 000 Kč. Dosud nedošlo k vrácení zápůjček v celkové výši 24 320 000 Kč. Z tohoto důvodu žalobkyně nesplacenou částku ve výši 24 320 000 Kč eviduje jako dlužníkovu pohledávku z titulu uzavřených smluv o zápůjčce. Smluvní dokumentace půjček/zápůjček nebyla velmi pravděpodobně vyhotovena, jelikož dlužník i žalovaná byli součástí koncernu CE, a byla to zcela běžná praxe. Žalovaná byla výzvou ze dne 4. 7. 2019 vyzvána, aby uhradil částku 24 320 000 Kč, přičemž byla upozorněna na to, že pokud do 7 dnů od doručení výzvy nebude tato částka připsána na účet majetkové podstaty, bude se žalobkyně domáhat této částky žalobou podanou u soudu. Žalovaná žalobkyni ničeho nezaplatila.

2. Žalovaná k žalobě uvedla, že nárok v žalobě uplatněný, neuznává, a to ani zčásti. Žalobkyně vychází pouze z účetních dokladů, resp. podkladů bankovního ústavu. Nedoložila žádné důkazy o tom, že mezi dlužníkem a žalovanou nedošlo k vyrovnání veškerých půjček a zápůjček, nedoložila ani to, že se jednalo o půjčky či zápůjčky. Dále žalobkyně nepředložila důkaz o splatnosti nebo smluvním podkladu půjček či zápůjček.

3. Soud ve věci učinil následující skutková zjištění:

4. Z výpisu z obchodního rejstříku bylo zjištěno, že žalobkyně je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka [číslo], s předmětem podnikání výkon insolvenčního správce na základě povolení vydaného Ministerstvem spravedlnosti, výkon insolvenčního správce se zvláštním povolením na základě zvláštního povolení vydaného Ministerstvem spravedlnosti k výkonu funkce insolvenčního správce dlužníka, který je podle zvláštního právního předpisu finanční institucí se zvláštním režimem nebo obchodníkem s cennými papíry, centrálním depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem nebo dlužníkem u něhož je bez dalšího přípustná reorganizace podle insolvenčního zákona.

5. Ze soupisu majetkové podstaty dlužníka [právnická osoba], u Městského sudu v Praze pod sp. zn. MSPH 95 INS 29484/2016 bylo zjištěno, že úpadce eviduje za žalovanou pohledávku v celkové výši 24 320 000 Kč s příslušenstvím z titulu nevrácených půjček.

6. Z výpisu z obchodního rejstříku bylo zjištěno, že společnost [právnická osoba], je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka [číslo], od 6.4.2000.

7. Z výpisu z obchodního rejstříku bylo zjištěno, že společnost [právnická osoba], je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka [číslo], od 9.1.2007.

8. Z usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5.1.2021 č.j. 83 Cm 784/2020-9 bylo zjištěno, že obchodní společnost [právnická osoba] se zrušuje a nařizuje se její likvidace. Likvidátorem byl jmenován Mgr. [jméno] [příjmení].

9. Z vyhlášky Městského soudu v Praze ze dne 28.12.2016 č.j. MSPH 95 INS 29484/2016-A-2 bylo zjištěno, že soud oznámil, že dne 28.12.2016 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka [právnická osoba]

10. Z usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18.4.2018 č.j. MSPH 95 INS 29484/2016-A-46 bylo zjištěno, že soud rozhodl o úpadku dlužníka [právnická osoba] a ustanovil insolvenční správkyní [právnická osoba], [anonymizováno].

11. Z usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29.8.2018 č.j. MSPH 95 INS 29484/2016-B-38 bylo zjištěno, že na majetek dlužníka [právnická osoba] byl prohlášen konkurs.

12. Z mimořádného výpisu z účtu [číslo] u [právnická osoba] za období od 28.12.2011 do 17.9.2018 bylo zjištěno, že žalované byly na její účet z účtu společnosti [právnická osoba] poukázány platby, a to dne 13.7.2016 ve výši 350 000 Kč, dne 1.7.2016 ve výši 200 000 Kč, dne 15.6.2016 ve výši 500 000 Kč, dne 10.5.2016 ve výši 5 000 000 Kč, dne 8.4.2016 ve výši 200 000 Kč, dne 11.1.2016 ve výši 1 500 000 Kč, dne 28.12.2015 ve výši 1 400 000 Kč, dne 15.12.2015 ve výši 5 000 000 Kč, dne 7.3.2014 ve výši 10 220 000 Kč, dne 23.10. 2013 ve výši 5 000 000 Kč a dne 25.9.2013 ve výši 1 000 000 Kč.

13. Z mimořádného výpisu z účtu [číslo] u [právnická osoba] za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 bylo zjištěno, že dne 14.7.2016 byla žalovanou na účet společnosti [právnická osoba] zaplacena částka 4 550 000 Kč a dne 8.1.2016 částka 1 500 000 Kč.

14. Z výzvy ze dne 4.7.2019 bylo zjištěno, že insolvenční správkyně [právnická osoba] tohoto dne vyzvala žalovanou k vrácení půjček v celkové výši 24 320 000 Kč do 7 dnů od doručení této výzvy. Z doručenky datové zprávy bylo zjištěno, že tato výzva byla žalované doručena dne 4.7.2019.

15. Svá skutková zjištění soud opřel o výše uvedené listinné důkazy, o jejichž pravosti a věcné správnosti neměl žádných pochybností. Soudem učiněný závěr o skutkovém stavu věci se plně shoduje s výše uvedenými skutkovými zjištěními soudu, a z tohoto důvodu lze již jen odkázat na shora uvedené.

16. Podle § 2390 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o.z.“) přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu, vznikne smlouva o zápůjčce.

17. Podle § 1958 odst. 2 o.z. neujednají-li strany, kdy má dlužník splnit dluh, může věřitel požadovat plnění ihned a dlužník je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu.

18. Podle § 1970 o.z. po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný. Výši úroku z prodlení stanoví vláda nařízením; neujednají-li strany výši úroku z prodlení, považuje se za ujednanou výše takto stanovená.

19. S ohledem na shora uvedené soud po právní stránce konstatuje, že společnost [právnická osoba] v období od 25. 9. 2013 – 13. 7. 2016 poskytla žalované zápůjčky, resp. půjčky v celkové výši 30 370 000 Kč: dne 13.7.2016 ve výši 350 000 Kč, dne 1.7.2016 ve výši 200 000 Kč, dne 15.6.2016 ve výši 500 000 Kč, dne 10.5.2016 ve výši 5 000 000 Kč, dne 8.4.2016 ve výši 200 000 Kč, dne 11.1.2016 ve výši 1 500 000 Kč, dne 28.12.2015 ve výši 1 400 000 Kč, dne 15.12.2015 ve výši 5 000 000 Kč, dne 7.3.2014 ve výši 10 220 000 Kč, dne 23.10. 2013 ve výši 5 000 000 Kč a dne 25.9.2013 ve výši 1 000 000 Kč. Na tyto půjčky/zápůjčky bylo žalovanou uhrazeno 6 050 000 Kč, přičemž tato částka byla započtena ne úhradu nejstarších půjček a dosud žalované zbývá k úhradě částka 24 320 000 Kč. V řízení nebylo tvrzeno a ani prokázáno, že by žalovaná tuto částku uhradila, resp. žalovaná ani netvrdila, že by účel těchto plateb společností [právnická osoba] žalované byl jiný, než poskytnutí zápůjčky. Jelikož v řízení nebylo prokázané, že by žalovaná zápůjčky vrátila, byla jí tato povinnost uložena ve výroku I. tohoto rozsudku, a to včetně příslušenství - zákonného úroku z prodlení. Žalovaná byla řádně žalobkyní vyzvána k plnění svého závazku, který ve stanovené lhůtě nesplnila a dostala se tak s plněním do prodlení.

20. Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř., dle kterého má právo na náhradu nákladů řízení úspěšná žalobkyně. Žalobkyni vznikly náklady řízení na cestovné z Liberce do Prahy a zpět ve výši 1 559,40 Kč (osobním automobilem tov. zn. AUDI A6 QUATTRO, [registrační značka], celkem ujeto 226 km při průměrné spotřebě nafty 9,2 l / 100 km v ceně 27,20 Kč /litr a amortizaci 4,40 Kč/km) a ve výši nákladů nezastoupeného účastníka za 2 úkony po 300 Kč podle § 151 odst. 3 o. s. ř. (sepis a podání žaloby, účast při jednání dne 6.9.2021). Celkem náklady řízení činí částku 2 159,40 Kč, kterou soud uložil žalované zaplatit žalobkyni ve lhůtě dle § 160 odst. 1 o.s.ř.

21. V dané věci byla žalobkyně od placení soudního poplatku osvobozena a tato poplatková povinnost dle § 2 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích přešla na žalovanou. Výše soudního poplatku dle položky 1 písm. b) sazebníku poplatků činí 1 216 000 Kč.

22. Lhůty k plnění byly stanoveny dle § 160 odst. 1 o.s.ř. jako obvyklé pariční v délce tří dnů.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení prostřednictvím zdejšího soudu k Městskému soudu v Praze.

Pokud by povinnosti v tomto rozsudku stanovené nebyl řádně a včas splněny, může být podán návrh na výkon rozhodnutí nebo na nařízení exekuce.

Praha 13. září 2021

Mgr. Iveta Nedozrálová

soudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙