Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 26 C 248/2020-31

Jednací číslo:
26 C 248/2020-31
Soud:
Obvodní soud pro Prahu 1
Autor:
Nedozrálová, Iveta, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSP1:2021:26.C.248.2020.1
Předmět řízení:
o zaplacení 428 160 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
17. 06. 2021
Datum zveřejnění:
13. 05. 2022

Klíčová slova:
peněžité plnění
smlouva o úvěru
Zmíněná ustanovení:
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 101 z. č. 99/1963 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
§ 149 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 13 vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 7 vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 11 vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 2395 z. č. 89/2012 Sb.
§ 148 z. č. 99/1963 Sb.
§ 21 z. č. 99/1963 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

26 C 248/2020-31

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivetou Nedozrálovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalované: [osobní údaje žalované] zastoupená opatrovníkem [údaje o zástupci]

pro zaplacení 428 160 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku ve výši 428 160 Kč s kapitalizovaným úrokem ve výši 52 442,89 Kč, s kapitalizovaným smluvním úrokem z prodlení ve výši 41 231,49 Kč, s úrokem ve výši 7,77 % p.a. z částky 421 610 Kč od 2. 9. 2020 do zaplacení a se smluvním úrokem z prodlení ve výši 17,23 % p.a. z částky 421 610 Kč od 2. 9. 2020 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku ve výši 48 526,50 Kč k rukám zástupce žalobkyně [příjmení] [jméno] [příjmení], advokáta, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žalovaná je povinna zaplatit státu – České republice na účet Obvodního soudu pro Prahu 1 na náhradě nákladů řízení částku ve výši, která bude určena v samostatném usnesení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se na žalované žalobou (návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu) ze dne 3. 9. 2020 domáhala zaplacení částky 428 160 Kč s příslušenstvím. V žalobě uvedla, že na základě žádosti žalované o podnikatelský úvěr [číslo] uzavřela s žalovanou dne 26. 3. 2018 smlouvu o úvěru ve výši 500 000 Kč. Žalovaná se zavázala úvěr čerpat postupně do 31. 3. 2018 a splatit jistinu úvěru nejpozději k 28. 2. 2025 spolu se smluvními úroky z vyčerpané jistiny úvěru. Doba trvání úvěru byla stanovena na 83 měsíců. Žalovaná se však nesplácela své závazky řádně a včas, a tak žalobkyně využila svého práv a tak zesplatnila celou úvěrovou pohledávku. Dne 5. 2. 2020 žalobkyně zaslala žalované výzvu k okamžitému splacení celé úvěrové pohledávky, kde stanovila lhůtu k plnění do 18. 2. 2020. Jelikož žalovaná z dlužné částky neuhradila ničeho a na předžalobní upomínku ze dne 25. 3. 2020 nereagovala, požaduje žalobkyně uhradit dlužnou částku ve výši 428 160 Kč s kapitalizovaným úrokem ve výši 52 442,89 Kč, s kapitalizovaným smluvním úrokem z prodlení ve výši 41 231,49 Kč, s úrokem ve výši 7,77 % p.a. z částky 421 610 Kč od 2. 9. 2020 do zaplacení a se smluvním úrokem z prodlení ve výši 17,23 % p.a. z částky 421 610 Kč od 2. 9. 2020 do zaplacení a přiznat náhradu nákladů řízení.

2. S ohledem na skutečnost, že žalovaná měla osobu oprávněnou za ni jednat ve smyslu ust. § 21 o.s.ř. a na výzvu soudu ze dne 10. 3. 2021 soudu žádnou takovou osobu nesdělila, soud tak usnesením ze dne 9. 4. 2021 č. j. 26 C 248/2020-27 ustanovil žalované opatrovníka z řad advokátů pro toto řízení.

3. Žalobkyně dne 3. 9. 2020 vyjádřila souhlas s tím, aby ve věci bylo rozhodnuto bez nařízení jednání. Na výzvu soudu ze dne 17. 5. 2021, č. j. 26 C 248/2020-28, aby se žalovaná ve lhůtě vyjádřila k žalobě a uvedla, zda souhlasí s tím, aby bylo ve věci rozhodnuto bez nařízení jednání, soudem ustanovený opatrovník nereagoval, ač mu byla výzva doručena dne 24. 5. 2021. Soud pak vycházel z toho, že žalovaná nemá proti rozhodnutí ve věci bez nařízení jednání námitek (§ 101 odst. 4 o.s.ř.). Za dané situace soud zvolil postup podle ustanovení § 115a o.s.ř. a rozhodl ve věci bez nařízení jednání.

4. Z listinných důkazů soud zjistil a vzal za prokázaný následující skutkový stav:

5. Dne 26. 3. 2018 uzavřela na základě žádosti o podnikatelský úvěr [číslo] (Žádost o podnikatelský úvěr ze dne 14. 3. 2018) žalobkyně s žalovanou smlouvu o úvěru ve výši 500 000 Kč (Smlouva o úvěru ze dne 26. 3. 2018, Úvěrové podmínky a Všeobecné úvěrové podmínky, Oznámení žalobkyně o ú). Žalovaná se ve smlouvě zavázala úvěr čerpat postupně do 31. 3. 2018 a splatit jistinu úvěru nejpozději k 28. 2. 2025 spolu se smluvními úroky z vyčerpané jistiny úvěru. Doba trvání úvěru byla stanovena na 83 měsíců. Jelikož žalovaná nesplácela své závazky řádně a včas, žalobkyně využila svého práva a zesplatnila celou úvěrovou pohledávku. Dne 5. 2. 2020 žalobkyně zaslala žalované výzvu k okamžitému splacení celé úvěrové pohledávky, kde stanovila lhůtu k plnění do 18. 2. 2020 (Výzva k okamžitému splacení celé úvěrové pohledávky ze dne 5. 2. 2020 včetně dodejky) a dále dne 25. 3. 2020 žalobkyně zaslala žalované předžalobní upomínku s výzvou k plnění do 1. 4. 2020 (Předžalobní upomínka ze dne 25. 3. 2020).

6. Uvedené důkazy hodnotil soud jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti, přičemž má za to, že provedené důkazy plně prokazují zjištěný skutkový stav a tedy další dokazování by již bylo v rozporu se zásadou rychlosti a hospodárnosti řízení.

7. Po právní stránce soud věc posoudil podle § 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník smlouvou o úvěru se úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

8. Na základě výše uvedeného dospěl soud k závěru, že žalovaná svůj závazek ze smlouvy o úvěru nesplnila, neboť nesplácela své závazky řádně a včas. Žalobkyně tak v souladu se zněním smlouvy o úvěru využila svého práv a zesplatnila celou úvěrovou pohledávku.

9. Vzhledem k uvedenému a rovněž ke skutečnosti, že žalovaná zůstala po celou dobu řízení procesně pasivní, rozhodl zdejší soud tak, že žalobě výrokem I. tohoto rozhodnutí v plném rozsahu vyhověl.

10. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 o. s. ř. tak, že přiznal žalobkyni, jež byla v řízení zcela úspěšná, nárok na náhradu nákladů řízení v částce 48 526,50 Kč Tyto náklady se sestávají ze zaplaceného soudního poplatku v částce 17 127 Kč a nákladů zastoupení advokátem, kterému náleží odměna stanovená dle § 6 odst. 1 a § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, (dále jen „a. t.”) z tarifní hodnoty ve výši 428 160 Kč sestávající se z částky 10 020 Kč za každý ze dvou úkonů uvedených v § 11 odst. 1 a. t. (příprava a převzetí právního zastoupení a písemné podání ve věci samé) a z částky 5 010 Kč za jeden úkon právní služby uvedený v § 11 odst. 2 a. t. (jednoduchá výzva k plnění) včetně tří paušálních náhrad výdajů po 300 Kč dle § 13 odst. 4 a. t. a daň z přidané hodnoty ve výši 21 % z částky 25 950 Kč ve výši 5 449,50 Kč.

11. O lhůtě k plnění (do 3 dnů od právní moci rozsudku) ve všech výrocích rozhodl soud podle § 160 odst. 1 věta prvá před středníkem o. s. ř.

12. O platebním místu ve výroku II. soud rozhodl podle § 149 odst. 1 o. s. ř.

13. O uložení povinnosti žalované ve výroku III. soud rozhodl podle ust. § 148 odst. 1 o. s. ř. vzhledem k tomu, že odměnu žalované v řízení ustanovenému opatrovníkovi hradí stát, kdy žalovaná v řízení neměla úspěch a současně soud u ní neshledal předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozsudku. Výše nákladů pak bude stanovena v samostatném usnesení.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to k Městskému soudu Praha, prostřednictvím Obvodního soudu pro Prahu 1. Odvolání je třeba podat ve dvojím vyhotovení.

Nesplní-li žalovaná povinnosti uložené jí tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Praha 17. června 2021

Mgr. Iveta Nedozrálová

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙