Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 26 C 63/2021-27

Jednací číslo:
26 C 63/2021-27
Soud:
Obvodní soud pro Prahu 1
Autor:
Nedozrálová, Iveta, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSP1:2021:26.C.63.2021.1
Předmět řízení:
o zaplacení 181 656 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
17. 06. 2021
Datum zveřejnění:
13. 05. 2022

Klíčová slova:
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2758 z. č. 89/2012 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
§ 149 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 13 vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 7 vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 11 vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 3 z. č. 168/1999 Sb.
§ 148 z. č. 99/1963 Sb.
§ 12 z. č. 168/1999 Sb.
§ 21 z. č. 99/1963 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

26 C 63/2021-27

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivetou Nedozrálovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalované: [osobní údaje žalované] zastoupená opatrovníkem [údaje o zástupci]

pro zaplacení 181 656 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku ve výši 181 656 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 9,75 % p.a. z částky 181 356 Kč od 25. 9. 2019 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku ve výši 33 705,50 Kč, k rukám zástupce žalobkyně [příjmení] [jméno] [příjmení], advokáta, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žalovaná je povinna zaplatit státu – České republice na účet Obvodního soudu pro Prahu 1 na náhradě nákladů řízení částku ve výši, která bude určena v samostatném usnesení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se na žalované žalobou (návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu) ze dne 25. 3. 2020 domáhala zaplacení částky 181 656 Kč s příslušenstvím. V žalobě uvedla, že dne 3. 7. 2018 s žalovanou uzavřela rámcovou pojistnou smlouvu [číslo] prostřednictvím zprostředkovatele [právnická osoba], [IČO], se sídlem [adresa], s účinností od 29. 5. 2018 na dobu neurčitou, jejímž předmětem bylo pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel, které byly specifikovány v příloze [číslo] k této smlouvě (vozidlo tov. zn. DAF, [registrační značka], s počátkem pojištění ke dni 29. 5. 2018 (č. zelené karty [číslo]) a ročním pojistným ve výši 44 626 Kč, vozidlo tov. zn. IVECO, [registrační značka], s počátkem pojištění ke dni 29. 5. 2018 (č. zelené karty [číslo]) a ročním pojistným ve výši 12.970 Kč, vozidlo tov. zn. Krone, [registrační značka], s počátkem pojištění ke dni 29. 5. 2018 (č. zelené karty [číslo]) a ročním pojistným ve výši 10 250 Kč, vozidlo tov. zn. Kögel, [registrační značka], s počátkem pojištění ke dni 29. 5. 2018 (č. zelené karty [číslo]) a ročním pojistným ve výši 10 250 Kč, vozidlo tov. zn. Ford, [registrační značka], s počátkem pojištění ke dni 29. 5. 2018 (č. zelené karty [číslo]) a ročním pojistným ve výši 2 760 Kč, vozidlo tov. zn. Scania, [registrační značka], s počátkem pojištění ke dni 29. 5. 2018 (č. zelené karty [číslo]) a ročním pojistným ve výši 44 626 Kč, vozidlo tov. zn. Ford, [registrační značka], s počátkem pojištění ke dni 29. 5. 2018 (č. zelené karty [číslo]) a ročním pojistným ve výši 5 080 Kč a vozidlo tov. zn. Ford, [registrační značka], s počátkem pojištění ke dni 29. 5. 2018 (č. zelené karty [číslo]) a ročním pojistným ve výši 6 280 Kč). Pojistné období bylo sjednáno jako roční se čtvrtletní splátkou pojistného. Roční pojistné pro počáteční stav vozidel bylo stanoveno na částku ve výši 136 862 Kč se čtvrtletní splatností. Žalovaná však neuhradila pojistné splatné dne 29. 5. 2018, 29. 8. 2018, 29. 11. 2018, 28. 2. 2019 a dne 29. 5. 2019. Žalobkyně tak vyzvala žalovanou dne 21. 8. 2019 k uhrazení dlužné částky a upozornila ji na možnost zániku pojistné smlouvy v případě neuhrazení dlužné částky. Žalovaná ve stanovené lhůtě dlužné pojistné neuhradila a dále neuhradila pojistné splatné dne 29. 8. 2019, kdy tak účinky ukončení pojistné smlouvy tak nastaly dne 24. 9. 2019, o čemž byl žalovaný informován oznámením o zániku pojištění ze dne 24. 10. 2019. Jelikož žalovaná z dlužné částky neuhradila ničeho a na předžalobní upomínku ze dne 28. 2. 2020 nereagovala, požaduje žalobkyně uhradit dlužné pojistné tak celkem činí částku ve výši 181 356 Kč včetně poplatku ve výši 300 Kč za odeslání upomínky upozorňující na zánik pojištění.

2. S ohledem na skutečnost, že žalovaná měla osobu oprávněnou za ni jednat ve smyslu ust. § 21 o.s.ř. a na výzvu soudu ze dne 24. 2. 2021 soudu žádnou takovou osobu nesdělila, soud tak usnesením ze dne 9. 4. 2021 č. j. 26 C 63/2021-18 ustanovil žalované opatrovníka z řad advokátů pro toto řízení.

3. Žalobkyně dne 25. 3. 2020 vyjádřila souhlas s tím, aby ve věci bylo rozhodnuto bez nařízení jednání. Na výzvu soudu ze dne 17. 5. 2021, č. j. 26 C 63/2021-19, aby se žalovaná ve lhůtě vyjádřila k žalobě a uvedla, zda souhlasí s tím, aby bylo ve věci rozhodnuto bez nařízení jednání, soudem ustanovený opatrovník uvedl dne1. 6. 2021, že souhlasí s tím, aby ve věci bylo rozhodnuto bez nařízení jednání. Za dané situace soud zvolil postup podle ustanovení § 115a o.s.ř. a rozhodl ve věci bez nařízení jednání.

4. Z listin navržených oběma účastníky soud zjistil a vzal za prokázaný následující skutkový stav:

5. Dne 3. 7. 2018 žalobkyně s žalovanou uzavřela rámcovou pojistnou smlouvu [číslo] (Pojistná smlouva ze dne 3. 7. 2018, Všeobecné pojistné podmínky), prostřednictvím zprostředkovatele [právnická osoba], [IČO], se sídlem [adresa], s účinností od 29. 5. 2018 na dobu neurčitou, jejímž předmětem bylo pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel, které byly specifikovány v příloze [číslo] k této smlouvě (vozidlo tov. zn. DAF, [registrační značka], s počátkem pojištění ke dni 29. 5. 2018 (č. zelené karty [číslo]) a ročním pojistným ve výši 44 626 Kč, vozidlo tov. zn. IVECO, [registrační značka], s počátkem pojištění ke dni 29. 5. 2018 (č. zelené karty [číslo]) a ročním pojistným ve výši 12.970 Kč, vozidlo tov. zn. Krone, [registrační značka], s počátkem pojištění ke dni 29. 5. 2018 (č. zelené karty [číslo]) a ročním pojistným ve výši 10 250 Kč, vozidlo tov. zn. Kögel, [registrační značka], s počátkem pojištění ke dni 29. 5. 2018 (č. zelené karty [číslo]) a ročním pojistným ve výši 10 250 Kč, vozidlo tov. zn. Ford, [registrační značka], s počátkem pojištění ke dni 29. 5. 2018 (č. zelené karty [číslo]) a ročním pojistným ve výši 2 760 Kč, vozidlo tov. zn. Scania, [registrační značka], s počátkem pojištění ke dni 29. 5. 2018 (č. zelené karty [číslo]) a ročním pojistným ve výši 44 626 Kč, vozidlo tov. zn. Ford, [registrační značka], s počátkem pojištění ke dni 29. 5. 2018 (č. zelené karty [číslo]) a ročním pojistným ve výši 5 080 Kč a vozidlo tov. zn. Ford, [registrační značka], s počátkem pojištění ke dni 29. 5. 2018 (č. zelené karty [číslo]) a ročním pojistným ve výši 6 280 Kč) (Příloha [číslo] k Pojistné smlouvě ze dne 3. 7. 2018). Pojistné období bylo sjednáno jako roční se čtvrtletní splátkou pojistného. Roční pojistné pro počáteční stav vozidel bylo stanoveno na částku ve výši 136 862 Kč se čtvrtletní splatností. Žalovaná však neuhradila pojistné splatné dne 29. 5. 2018, 29. 8. 2018, 29. 11. 2018, 28. 2. 2019 a dne 29. 5. 2019. Dne 21. 8. 2019 žalobkyně vyzvala žalovanou k uhrazení dlužné částky a upozornila ji na možnost zániku pojistné smlouvy v případě neuhrazení dlužné částky (Výzva ze dne 21. 8. 2019). Účinky ukončení pojistné smlouvy tak nastaly dne 24. 9. 2019, o čemž byla žalovaná informována oznámením o zániku pojištění ze dne 24. 10. 2019 (Dopis ze dne 24. 10. 2019). Dle smluvního ujednání je žalovaná povinna zaplatit žalobkyni za zaslanou upomínku 300 Kč (Sazebník žalobkyně). Dále 28. 2. 2020 žalobkyně zaslala žalované předžalobní upomínku s výzvou k plnění (Předžalobní upomínka ze dne 28. 2. 2020).

6. Uvedené důkazy hodnotil soud jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti, přičemž má za to, že provedené důkazy plně prokazují zjištěný skutkový stav a tedy další dokazování by již bylo v rozporu se zásadou rychlosti a hospodárnosti řízení.

7. Po právní stránce soud věc posoudil podle § 2758 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné. A dále podle s ust. § 3 a násl. zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8. Podle § 12 odst. 1 písm. e) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi; tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc a upomínka pojistitele musí obsahovat upozornění na zánik pojištění odpovědnosti v případě nezaplacení dlužného pojistného a o této upomínce pojistitel současně informuje osobu uvedenou v pojistné smlouvě jako vlastník tuzemského vozidla, jde-li o osobu odlišnou od pojistníka; lhůtu stanovenou pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části lze před jejím uplynutím dohodou prodloužit.

9. Podle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný. Výši úroku z prodlení stanoví vláda nařízením; neujednají-li strany výši úroku z prodlení, považuje se za ujednanou výše takto stanovená.

10. Na základě výše uvedeného dospěl soud k závěru, že žalovaná svůj závazek z pojistné smlouvy nesplnila, kdy za dlužné období činí tak dlužné pojistné částku ve výši 181 356 Kč včetně poplatku ve výši 300 Kč za odeslání upomínky upozorňující na zánik pojištění. Žalobkyni tak současně vzniklo právo na zákonné úroky z prodlení ode dne 25. 9. 2019.

11. S ohledem na výše uvedené tak zdejší soud rozhodl tak, že žalobě výrokem I. tohoto rozhodnutí v plném rozsahu vyhověl.

12. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 o. s. ř. tak, že přiznal žalobkyni, jež byla v řízení zcela úspěšná, nárok na náhradu nákladů řízení v částce 33 705,50 Kč Tyto náklady se sestávají ze zaplaceného soudního poplatku v částce 7 267 Kč a nákladů zastoupení advokátem, kterému náleží odměna stanovená dle § 6 odst. 1 a § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, (dále jen „a. t.”) z tarifní hodnoty ve výši 181 656 Kč sestávající se z částky 8 380 Kč za každý ze dvou úkonů uvedených v § 11 odst. 1 a. t. (příprava a převzetí právního zastoupení a písemné podání ve věci samé) a z částky 4 190 Kč za jeden úkon právní služby uvedený v § 11 odst. 2 a. t. (jednoduchá výzva k plnění) včetně tří paušálních náhrad výdajů po 300 Kč dle § 13 odst. 4 a. t. a daň z přidané hodnoty ve výši 21 % z částky 21 850 Kč ve výši 4 588,50 Kč.

13. O lhůtě k plnění (do 3 dnů od právní moci rozsudku) ve všech výrocích rozhodl soud podle § 160 odst. 1 věta prvá před středníkem o. s. ř.

14. O platebním místu ve výroku II. soud rozhodl podle § 149 odst. 1 o. s. ř.

15. O uložení povinnosti žalované ve výroku III. soud rozhodl podle ust. § 148 odst. 1 o. s. ř. vzhledem k tomu, že odměnu žalované v řízení ustanovenému opatrovníkovi hradí stát, kdy žalovaná v řízení neměla úspěch a současně soud u ní neshledal předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozsudku. Výše nákladů řízení pak bude vyčíslena v samostatném usnesení.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to k Městskému soudu Praha, prostřednictvím Obvodního soudu pro Prahu 1. Odvolání je třeba podat ve dvojím vyhotovení.

Nesplní-li žalovaná povinnosti uložené jí tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Praha 17. června 2021

Mgr. Iveta Nedozrálová

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙