Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 5 C 223/2020-40

Jednací číslo:
5 C 223/2020-40
Soud:
Obvodní soud pro Prahu 3
Autor:
Saláková, Nikol, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSP3:2022:5.C.223.2020.1
Předmět řízení:
20 408,23 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
20. 01. 2022
Datum zveřejnění:
13. 05. 2022

Klíčová slova:
peněžité plnění
smlouva kupní
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 1968 z. č. 89/2012 Sb.
§ 149 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 137 z. č. 99/1963 Sb.
§ 7 vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 2079 z. č. 89/2012 Sb.
§ 1970 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 63 z. č. 127/2005 Sb.
§ 45 z. č. 99/1963 Sb.
§ 65 z. č. 127/2005 Sb.
§ 50 z. č. 99/1963 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

5 C 223/2020-40

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Obvodní soud pro Prahu 3 rozhodl samosoudkyní Mgr. Bc. Nikol Salákovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátkou [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení 20 408,23 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 20 408,23 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 20 408,23 Kč od 12. 12. 2019 do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení v částce 2 473 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobkyně.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se domáhala rozhodnutí, kterým by byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobkyni částku 20 408,23 Kč s příslušenstvím. Svůj nárok žalobkyně odůvodnila tím, že se jedná o neuhrazené splátky za zakoupená koncová zařízení ve výši 10 470 Kč, podmíněnou slevu poskytnutou na zakoupená koncová zařízení ve výši 9 500 Kč a neuhrazené sjednané pojištění ve výši 438,23 Kč. Strany spolu uzavřeli Účastnické smlouvy včetně několika dodatků, kterými se žalobkyně zavázala poskytovat žalovanému veřejně dostupné služby elektronických komunikací včetně služeb třetích stran a služeb souvisejících. Nedílnou součástí Účastnických smluv byly smlouvy kupní, na jejichž základě si žalovaný zakoupil od žalobkyně koncová zařízení s tím, že kupní ceny částečně zaplatil při převzetí a zbytek se zavázal hradit ve splátkách. Žalovaný udělil také Souhlas s pojištěním, v důsledku čehož byl povinen hradit žalobkyni měsíční poplatek za pojištění. Vzhledem k tomu, že žalovaný porušil své smluvní povinnosti, když nehradil vystavovaná vyúčtování, přikročila žalobkyně k zesplatnění zbylých, dosud neuhrazených splátek za koncová zařízení a současně žalovanému vrubopisovala k úhradě poskytnuté podmíněné slevy na koncová zařízení, na něž přestal mít nárok. Žalovaný žalobkyni ničeho neuhradil a to ani následně k předžalobní upomínce ze dne 11. 9. 2020, kterou ho žalobkyně vyzvala k úhradě celé dlužné částky ve výši 20 408,23 Kč. Vzhledem k tomu, že se žalovaný nesplněním svého peněžitého dluhu dostal do prodlení, uplatnila žalobkyně také nárok na úhradu úroku z prodlení, a to od 12. 12. 2019, dne následujícího po datu splatnosti nejmladší faktury, do zaplacení.

2. Žalovaný zůstal nečinný a k podané žalobě se nevyjádřil.

3. Soud za postupu podle § 115a a § 101 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dále jen „o. s. ř.“ věc projednal za předpokládaného souhlasu účastníků bez potřeby nařízení jednání, vycházeje přitom z listinných důkazů, které žalobkyně soudu předložila. Výzvu k vyjádření o tom, zda má být ve věci nařízeno jednání, soud doručil účastníkům v souladu s § 45 až § 50 o. s. ř. (zakotvujícím zásadu odpovědnosti účastníka za určení místa, kam mu mají být písemnosti doručovány, byť by se účastník v tomto místě nezdržoval). Žádný z účastníků o nařízení jednání nepožádal.

4. Vzhledem k tomu, že žalovaný proti žalobě ničeho nenamítal, provedl soud ve věci k důkazu pouze listiny, které předložila žalobkyně. Účastnickou smlouvou ze dne 26. 3. 2018, Účastnickou smlouvou ze dne 27. 10. 2018, Dodatkem – prodloužení účastnických smluv ze dne 11. 11. 2017 a Dodatkem – prodloužení účastnických smluv ze dne 26. 1. 2019, má soud za prokázané, že se žalobkyně zavázala zajišťovat žalovanému služby spočívající v poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací včetně služeb třetích stran a služeb souvisejících, a žalovaný se zavázal vyúčtované služby hradit. Dále má soud z těchto listin za prokázané, že mezi účastníky řízení byly uzavřeny i smlouvy kupní stran níže uvedených koncových zařízení včetně ujednání o hrazení kupní ceny:

-) Huawei P20 lite (částka 2 300 Kč k úhradě ve 23 splátkách po 100 Kč),

-) zadní kryt transparent – P20 lite (částka 230 Kč k úhradě ve 23 splátkách po 10 Kč),

-) PanzerGlass Full Frame – P20 lite (částka 920 Kč k úhradě ve 23 splátkách po 40 Kč),

-) paměťová karta KINGSTON (částka 1 610 Kč k úhradě ve 23 splátkách po 70 Kč),

-) Huawei P9 lite 2017 (částka 2 300 Kč k úhradě ve 23 splátkách po 100 Kč),

-) Samsung Galaxy J4+ (částka 2 300 Kč k úhradě ve 23 splátkách po 100 Kč),

-) ochranný kryt Gradation black (částka 400 Kč k úhradě ve 20 splátkách po 20 Kč),

-) IPTV STB Model 2 VIP4302 (částka 2 300 Kč k úhradě ve 23 splátkách po 100 Kč).

Ze Souhlasu s pojištěním ze dne 26. 3. 2019 ve spojení s Brožurou pojištění a Rámcovou pojistnou smlouvou, soud ověřil, že žalovaný se zavázal žalobkyni měsíčně hradit také poplatek za pojištění. Z daňového dokladu [číslo] k zúčtovacímu období 6. 4. – 5. 5. 2019 se dokládá existence a splatnost dílčí pohledávky žalobkyně sestávající z dlužného pojištění ve výši 49 Kč a splátek za koncová zařízení ve výši 650 Kč. Z daňového dokladu [číslo] k zúčtovacímu období 6. 6. – 5. 7. 2019 se dokládá existence a splatnost dílčí pohledávky žalobkyně sestávající z dlužného pojištění ve výši 148 Kč a splátek za koncová zařízení ve výši 650 Kč. Z daňového dokladu [číslo] k zúčtovacímu období 6. 3. – 5. 4. 2019 se dokládá existence a splatnost dílčí pohledávky žalobkyně sestávající z dlužného pojištění ve výši 82,87 Kč a splátek za koncová zařízení ve výši 530 Kč. Z daňového dokladu [číslo] k zúčtovacímu období 6. 8. – 5. 9. 2019 se dokládá existence a splatnost dílčí pohledávky žalobkyně sestávající z dlužného pojištění ve výši 19,09 Kč. Z daňového dokladu [číslo] k zúčtovacímu období 6. 7. – 5. 8. 2019 se dokládá existence a splatnost dílčí pohledávky žalobkyně sestávající z dlužného pojištění ve výši 148 Kč a splátek za koncová zařízení ve výši 650 Kč. Z opravného daňového dokladu [číslo] (vrubopis) se dokládá existence a splatnost dílčí pohledávky žalobkyně představující nárok na úhradu poskytnuté podmíněné slevy na zařízení IMEI: [číslo] ve výši 4 000 Kč. Z opravného daňového dokladu [číslo] (vrubopis) se dokládá existence a splatnost dílčí pohledávky žalobkyně představující nárok na úhradu poskytnuté podmíněné slevy na zařízení IMEI: [číslo] ve výši 4 000 Kč. Z opravného daňového dokladu [číslo] (vrubopis) se dokládá existence a splatnost dílčí pohledávky žalobkyně představující nárok na úhradu poskytnuté podmíněné slevy na zařízení IMEI: [číslo] ve výši 1 000 Kč. Z opravného daňového dokladu [číslo] (vrubopis) se dokládá existence a splatnost dílčí pohledávky žalobkyně představující nárok na úhradu poskytnuté podmíněné slevy na zařízení IMEI: S182E32000767 ve výši 500 Kč. Z daňového dokladu [číslo] na částku 7 990 Kč spatného 11. 12. 2019 soud zjistil, že nemladší faktura byla splatná právě 11. 12. 2019 a dále, že částka 7 990 Kč představuje zesplatněné dosud neuhrazené splátky za koncová zařízení v důsledku porušení povinnosti uhradit žalobkyni shora specifikované vystavené daňové doklady. Nárok žalobkyně na zesplatnění dosud neuhrazených splátek za koncová zařízení a vrubopisování poskytnutých podmíněných slev na koncová zařízení vychází jak z uzavřených účastnických smluv, tak z Všeobecných obchodních podmínek žalobkyně, Pravidel pro prodej zařízení na splátky a Ceníku tarifů a služeb. Součtem shora uvedených dílčích pohledávek žalobkyně prokázala výši svého žalobního nároku. V důsledku dlouhodobého neplnění závazků vůči žalobkyni byly dne 9. 9. 2019 žalovanému vypovězeny uzavřené účastnické smlouvy a současně byl žalovaný vyzván k úhradě dlužné částky, tuto skutečnost vzal soud za prokázanou z Výpovědi účastnických smluv ze dne 9. 9. 2019. Z Předžalobní upomínky ze dne 11. 9. 2020 včetně dokladu o odeslání vyplývá, že žalobkyně ještě jednou vyzvala žalovaného k úhradě dlužné částky a upozornila jej, že v případě nesplnění povinností, bude svůj nárok vymáhat soudní cestou. Protože si skutková zjištění, která učinil soud z důkazů uvedených shora, neodporují, odkazuje soud na tato zjištění jako na skutkový závěr ve věci samé.

5. Po právní stránce soud věc posoudil následovně:

6. Ustanovení § 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích stanoví nezbytné náležitosti smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací.

7. Podle § 65 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací může ukončit smluvní vztah nebo nezřídit účastníkovi přístup k veřejně dostupné službě elektronických komunikací v případech, kdy účastník úmyslně uvedl nesprávné osobní nebo identifikační údaje nebo soustavně opožděně platil nebo soustavně neplatil cenu za služby uvedené ve vyúčtování ceny, a to pouze po prokazatelném upozornění účastníka. Soustavným opožděným placením se pro účely tohoto ustanovení rozumí zaplacení nejméně 2 po sobě jdoucích vyúčtování ceny po lhůtě splatnosti. Soustavným neplacením se pro účely tohoto ustanovení rozumí existence nejméně 3 nezaplacených vyúčtování ceny.

8. Podle § 2079 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „o. z.“, kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

9. Podle § 1968 o. z., dlužník, který svůj dluh řádně a včas neplní, je v prodlení. Dlužník není za prodlení odpovědný, nemůže-li plnit v důsledku prodlení věřitele.

10. Podle § 1970 o. z., po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný. Výši úroku z prodlení stanoví vláda nařízením; neujednají-li strany výši úroku z prodlení, považuje se za ujednanou výše takto stanovená.

11. Na základě shora uvedeného závěru o skutkovém stavu v souvislosti s citovanými zákonnými ustanoveními dospěl soud k následujícímu: Mezi účastníky řízení byly platně uzavřeny účastnické smlouvy sjednávající poskytování služeb elektronických komunikací podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, včetně smluv kupních ke koncovým zařízením ve smyslu § 2079 odst. 1 o. z., s tím, že kupní cena za tyto koncová zařízení byla žalovaným částečně zaplacena při jejich převzetí a zbytek se žalovaný zavázal hradit ve sjednaných splátkách. Žalovaný neplnil své povinnosti hradit řádně a včas dílčí vyúčtovaní vystavená žalobkyní za poskytnuté služby, obsahující i vyčíslené poplatky za pojištění a splátky koncových zařízení, pročež žalobkyně v souladu s účastnickými smlouvami, jejími všeobecnými podmínkami, pravidly pro prodej zařízení na splátky a ceníkem tarifů a služeb, zesplatnila zbývající dosud neuhrazené splátky za zakoupená koncová zařízení a současně žalovanému vystavila vrubopisy k úhradě poskytnutých podmíněných slev na koncová zařízení. Žalobkyně v souladu s § 65 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích žalovanému účinně vypověděla účastnické smlouvy a uplatnila u žalovaného nárok na úhradu veškerých dlužných plnění. Žalobkyni vedle práva na zaplacení neuhrazených splátek za zakoupená koncová zařízení ve výši 10 470 Kč, podmíněných slev poskytnutých na zakoupená koncová zařízení ve výši 9 500 Kč a neuhrazených poplatků za sjednané pojištění ve výši 438,23 Kč, vzniklo i právo požadovat po žalovaném rovněž zákonný úrok z prodlení podle § 1970 o. z. ve výši vyplývající z nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne následujícího po dni splatnosti nejmladší z vystavených faktur.

12. Vzhledem k tomu, že se žalobkyni předloženými listinnými důkazy podařilo prokázat svá tvrzení obsažená v žalobě, rozhodl soud s odkazem na citovaná zákonná ustanovení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozsudku.

13. O nákladech řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 o. s. ř a zcela úspěšné žalobkyni přiznal právo na jejich náhradu, kterou tvoří zaplacený soudní poplatek (1 021 Kč) a náklady zastoupení advokátem, kterému náleží mimosmluvní odměna stanovená dle § 7 a § 14b odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, (dále jen AT) za 3 úkony právní služby v plné výši po 300 Kč (převzetí a příprava zastoupení, výzva k plnění a podání žaloby), paušální náhrada hotových výdajů ve výši 300 Kč podle § 14b odst. 5 AT za shora uvedené úkony právní služby po 100 Kč a náhrada za DPH 21 % ve výši 252 Kč podle § 137 odst. 3 o. s. ř. O náhradě nákladů bylo rozhodnuto podle § 14b AT, neboť řízení bylo zahájeno návrhem podaným na ustáleném vzoru uplatněném opakovaně touže žalobkyní ve skutkově i právně obdobných věcech, požadované peněžité plnění nepřevyšovalo 50 000 Kč a žalobkyni byla přiznána náhrada nákladů řízení.

14. O povinnosti žalovaného zaplatit tuto náhradu k rukám zástupce žalobkyně bylo rozhodnuto podle § 149 odst. 1 o. s. ř. O třídenní lhůtě ke splnění obou povinností bylo rozhodnuto podle § 160 odst. 1 o. s. ř.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to k Městskému soudu v Praze, prostřednictvím Obvodního soudu pro Prahu 3. Odvolání je třeba podat ve dvojím vyhotovení.

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Praha 20. ledna 2022

Mgr. Nikol Saláková

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙