Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 17 C 57/2021-31

Jednací číslo:
17 C 57/2021-31
Soud:
Okresní soud v Bruntále
Autor:
Koutný, Vladimír, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSBU:2021:17.C.57.2021.1
Předmět řízení:
9.128 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
26. 05. 2021
Datum zveřejnění:
13. 05. 2022

Klíčová slova:
jízdné
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 101 z. č. 99/1963 Sb.
§ 37 z. č. 266/1994 Sb.
§ 18a z. č. 111/1994 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
§ 151 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2550 z. č. 89/2012 Sb.
§ 89a z. č. 120/2001 Sb.
§ 49 vyhl. č. 175/2000 Sb.
§ 37 z. č. 23/2000 Sb.
§ 3 vyhl. č. 254/2015 Sb.
Vztah k jiným rozhodnutím:

17 C 57/2021-31

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Bruntále rozhodl samosoudcem Mgr. Vladimírem Koutným ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o 9.128 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 9.128 Kč s úrokem z prodlení ve výši 9,75 % p. a. z částky 1.520 Kč od 21. 3. 2019 do zaplacení, s úrokem z prodlení ve výši 10,00 % p. a. z částky 1.520 Kč od 21. 11. 2019 do zaplacení, s úrokem z prodlení ve výši 10,00 % p. a. z částky 1.520 Kč od 8. 12. 2019 do zaplacení, s úrokem z prodlení ve výši 10,00 % p. a. z částky 1.520 Kč od 18. 12. 2019 do zaplacení, s úrokem z prodlení ve výši 10,00 % p. a. z částky 1.524 Kč od 26. 1. 2020 do zaplacení, s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % p. a. z částky 1.524 Kč od 10. 9. 2020 do zaplacení, a to vše do tří dnů po právní moci rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 600 Kč do tří dnů po právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobkyně se domáhala podaným návrhem ze dne [datum] po žalovaném zaplacení částky 9.128 Kč s tím, že se žalovaný v [obec] dne 5. 3. 2019 na lince [anonymizováno] hromadné dopravy provozované žalobkyní, dne 5. 11. 2019 na lince [anonymizováno] hromadné dopravy provozované žalobkyní, dne 22. 1. 2019 na lince [anonymizováno] hromadné dopravy provozované žalobkyní, dne 2. 12. 2019 na lince [anonymizováno] hromadné dopravy provozované žalobkyní, dne 10. 1. 2020 na lince [anonymizováno] hromadné dopravy provozované žalobkyní, dne 25. 8. 2020 na lince [anonymizováno] hromadné dopravy provozované žalobkyní nemohl prokázat přepravnímu kontrolorovi platným jízdním dokladem, naplnil tak podmínky pro to, aby na něm žalobkyně požadovala úhradu žalované částky ve smyslu ustanovení § 37 odst. 5 písm. c), odst. 6 zákona č. 23/2000 Sb., § 49 odst. 3, vyhlášky č. 175/2000 Sb. s použitím smluvních přepravních podmínek integrované dopravy žalobkyně.

Žalovaný se k žalobě nevyjádřil.

Účastníci řízení byli v souladu s ustanovením § 115a občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.) vyzváni, nechť se ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy vyjádří, zda se vzdávají práva účasti na projednávané věci, případně zda souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání. Účastníci řízení byli poučeni o tom, že pokud se ve stanovené lhůtě nevyjádří, bude mít soud v souladu s ustanovením § 101 odst. 4 o. s. ř. za to, že s projednáním a rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí. Žalobkyně výzvu převzala dne 28. 4. 2021 a žalovaný převzal výzvu fikcí dne 11. 5. 2021. Do konce lhůty se k výzvě nevyjádřil žádný z účastníků. V souladu s ustanovením § 115a a § 101 odst. 4 o. s. ř. soud ve věci rozhodl bez nařízení jednání, jelikož má za to, že účastníci řízení nemají proti takovému postupu námitek.

Ze zápisu o provedené přepravní kontrole ze dne 5. 3. 2019, ze dne 5. 11. 2019, ze dne 22. 1. 2019, ze dne 2. 12. 2019, ze dne 10. 1. 2020 a ze dne 25. 8. 2020 bylo zjištěno, že přepravní kontrolou provedenou dne 5. 3. 2019, dne 5. 11. 2019, dne 22. 1. 2019, dne 2. 12. 2019, dne 10. 1. 2020 a dne 25. 8. 2020 na lince [číslo] [číslo] [číslo] [číslo] [číslo] [číslo] byl zjištěn cestující, a to žalovaný bez platného jízdního dokladu v hodnotě 4× 20 Kč, 2× 24 Kč a nezaplatil přirážku ve výši 6× 1.500 Kč za jízdu bez platného jízdního dokladu. Žalovaný byl vyzván k uhrazení žalované částky opakovanými výzvami žalobkyně.

Podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění podmínky, za nichž se přepravují osoby a jejich zavazadla ve veřejné drážní osobní dopravě a věci ve veřejné drážní nákladní dopravě, stanoví přepravní řády.

Podle odst. 5 písm. b) citovaného ustanovení je cestující mimo jiné povinen při nástupu do drážního vozidla, pobytu v něm a při výstupu na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem, neprokáže-li se platným jízdním dokladem z příčin na své straně, zaplatit jízdné z nástupní do cílové stanice nebo, nelze-li zjistit stanici, kde cestující nastoupil, z výchozí stanice a přirážku k jízdnému nebo se prokázat osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému, pokud cestující nezaplatí na místě. Podle písm. c) na výzvu pověřené osoby je povinen zaplatit přirážku za nedodržování přepravního řádu. Podle odst. 6 tohoto ustanovení výši přirážky stanoví dopravce v přepravních podmínkách. Výše přirážky nesmí přesáhnout částku 1.500 Kč.

Podle ustanovení § 18a odst. 2. písm. a) zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě v platném znění je cestující povinen dodržovat přepravní řád, smluvní přepravní podmínky a tarif. Podle písm. c) citovaného ustanovení je cestující povinen na výzvu se prokázat platným jízdním dokladem a neprokáže-li se platným jízdním dokladem, zaplatit jízdné a přirážku nebo se prokázat osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení přirážky. Podle odst. 3 výši přirážky stanovení dopravce v přepravních podmínkách, výše přirážky nesmí přesáhnout částku 1.500 Kč.

Podle ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu v platném znění uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob vzniká mezi dopravcem a cestujícím na základě přepravního řádu, tarifu a vyhlášených smluvních přepravních podmínek závazkový právní vztah, jehož obsahem je zejména závazek dopravce přepravit cestujícího ze stanice nástupní do stanice cílové spoji uvedenými v jízdním řádu řádně a včas a závazek cestujícího dodržovat přepravní řád a smluvní přepravní podmínky a zaplatit cenu za přepravu podle tarifu. Podle odst. 2 tohoto ustanovení, přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije svého práva k přepravě z jízdního dokladu tím, že nastoupí do vozidla nebo vstoupí do označeného prostoru přístupného jen s platným jízdním dokladem (dále jen„ nástup do vozidla“).

Podle odst. 3 citovaného ustanovení je přepravní smlouva též uzavřena, umožní-li dopravce cestujícímu nastoupení do vozidla bez jízdenky a jízdné cestující zaplatí bezodkladně po nástupu do vozidla. Podle ustanovení § 4 odst. l citované vyhlášky cestující se pro účely kontroly uzavření přepravní smlouvy po dobu jejího plnění prokazuje platným jízdním dokladem, není-li dále stanoveno jinak. Podle § 7 odst. 6 nezakoupí-li si cestující jízdenku, a je přepravován bez platné jízdenky, považuje se za cestujícího, který se z příčin na své straně neprokázal platným jízdním dokladem.

Podle § 49 odst. 3 vyhlášky č. 175/2000 Sb. v platném znění uzavřením přepravní smlouvy přistupuje cestující na smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem.

Na základě shora zjištěného skutkového stavu vzal soud za prokázané, že mezi žalobkyní a žalovaným byla dne 5. 3. 2019, dne 5. 11. 2019, dne 22. 1. 2019, dne 2. 12. 2019, dne 10. 1. 2020 a dne 25. 8. 2020 nastoupením žalovaného do vozidla veřejné hromadné dopravy provozovaného žalobkyní uzavřena přepravní smlouva v souladu s ustanovením § 2550 občanského zákoníku, kdy žalovaný se nemohl prokázat přepravnímu kontrolorovi žalobkyně platným jízdním dokladem a neuhradil jízdné ve výši 4× 20 Kč, 2× 24 Kč a sankci ve výši 6× 1.500 Kč za porušení smluvních přepravních podmínek, proto soud návrhu žalobkyně v celém rozsahu vyhověl.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., kdy žalobkyně byla ve sporu zcela úspěšná. Náklady řízení jsou tvořeny zaplaceným soudním poplatkem ve výši 400 Kč. Dále soud přiznal žalobkyni dle ustanovení § 2 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 3 vyhlášky č. 254/2015 Sb., o stanovení paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení v případě podle § 151 odst. 3 o. s. ř. a podle § 89a exekučního řádu, paušální náhradu nákladů řízení za dva úkony do podání návrhu na zahájení řízení, a to za výzvu k plnění a návrh podaný na ustáleném vzoru uplatněném opakovaně týmž účastníkem ve skutkově i právně obdobných věcech ve výši 2× 100 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné (§ 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu toto rozhodnutí ukládá, může se oprávněný domáhat podaným návrhem u soudu výkonu tohoto rozhodnutí.

Bruntál 26. května 2021

Mgr. Vladimír Koutný

samosoudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙